Импрессум

ИМПРЕССУМ

Издавач: Моја Бачка Паланка
Е-маил редакције: bpdesavanja@gmail.com

МАРКЕТИНГ

Е-маил: bapvestioffice@gmail.com

НАЗИВ МЕДИЈА
БП ИНФО

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ МЕДИЈА
ИН000773

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:

Јована Данилов

065/8558785